En mer mångkulturell verksamhet är en het potatis. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där fler kulturer möts. Detta betyder att vi behöver anpassa vår verksamhet enligt den samhälleliga situationen, det är ett faktum som vi inte kan blunda för. 

De flesta håller med om att mångfald i en verksamhet är lönsamt. De flesta vill få fler medlemmar, förbättra resultat och öka det sociala samspelet. De flesta vill samtidigt att verksamheten ska vara lättsam, inte ta extra tid och gärna fungera som den gjort tidigare. 

Sorry to say, men en verksamhet som vill bli mer mångkulturell kan tyvärr inte luta sig tillbaka och tro att ens existens räcker till. En förändring kräver nämligen alltid en ansträngning. Förändringsarbetet kan kännas utmanande, stort och främmande. Särskilt om verktygen och tillvägagångssättet är oklara. Om processen däremot spjälkas upp så blir arbetet mot en mer mångkulturell verksamhet plötsligt mycket tydligare att anamma. Genom att besvara följande frågeställningar får man en bra grund att stå på inför förändringsprocessen: 

Vad är syftet med vår verksamhet?

Hur ser det ut i nuläget?

Vad vill vi uppnå? 

Varför har vi dessa målsättningar?

Genom att reda ut värdegrunden i verksamheten blir verktygen som behövs för förändring också tydligare. Sådana verktyg kan till exempel innebära en förändring i kommunikation, beaktande av mångfald i en representation en eller anpassning av utrymmen och redskap. För att verksamheten ska fungera mångkulturellt krävs inkludering, det vill säga förmågan att kunna se, lyssna och respektera varandra. Inkludering ökar delaktigheten inom gruppen där olikheterna tas till vara och uppmuntras. Man behöver behandla alla olika för att kunna behandla alla lika. Den gemensamma kulturen och identiteten är väsentlig när det gäller en mer framgångsrik och mångkulturell verksamhet. 

Fler konkreta tips för att stärka det inkluderande förhållningssättet när det gäller den etniska- och kulturella mångfalden hittas här

Gör skillnad på begreppen

Mångfald syftar på variation av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning och funktionsvariation.

Mångkultur är fler etniciteter med olika kulturer som möts i ett sammanhang, ofta kopplat till ett gemensamt samhälle eller politisk enhet. 

Inkludering innebär att alla ges möjlighet att bidra till sammanhanget. Det betyder att individen förändrar gruppens utformning genom sitt deltagande i gruppen. 


Integrering betyder att en individ anpassar sig till sammanhanget. Individen får vara med i en grupp, men gruppen fortsätter ha samma utformning som tidigare. 

#respektinomidrott #sammalinje

Sonja Rodén

Projektkoordinator för På samma linje