Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer.

Material

Bilder på människor. Tänk på mångfald (ålder, etnicitet, kön, hudfärg etc.). Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda en triangel.

Tidsåtgång

30 minuter

Tillvägagångssätt

Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar föreningen. I toppen är de som har makt och inflytande, som syns och hörs på möten, som andra i föreningen ser upp till och lyssnar på. Dela ut bilder till deltagarna, en bild per deltagare. Be sedan deltagarna att under tystnad placera ut bilden som de har blivit tilldelad i eller utanför trekanten. De som inte alls finns med i organisationen ska placeras utanför figurens gränser. De andra placeras i triangeln, utifrån deras respektive plats i hierarkin.

Reflektera

Vilka är med i föreningen? Vilka egenskaper har de gemensamt?
Hur ser den inre hierarkin ut? Vad har de som hamnar högt upp gemensamt?

Hur påverkar dessa normer och maktstrukturer vilka som hamnar utanför triangeln?
Vad kan en göra för att förändra detta?