Idrott och jämställdhet 2017

Denna översikt är en fortsättning på den tidigare utgivna utredningen ”Liikunta ja tasa-arvo 2011”. I översikten presenteras aktuella teman inom idrott och motion med tanke på jämställdheten mellan kvinnor och män, rapporteras om färska forskningsresultat med könsvis specificering och jämförs centrala uppgifter med situationen för sex år sedan. Den viktigaste synvinkeln är fysisk aktivitet samt beslutsfattande och ledning. Strukturen och innehållet tjänar den strategiska styrningen av idrottsväsendet, som baserar sig på principen om ledning genom kunskap samt på kontinuerlig konsekvensbedömning.

Tack vare objektiva mätningar har informationen om skillnader mellan könen när det gäller fysisk aktivitet ökat och preciserats. Pojkar rör på sig i större utsträckning och mera intensivt än flickor. Skillnaden är märkbar redan inom småbarnspedagogiken, är som störst i lågstadiet och minskar i puberteten. Män idkar mera rask eller tung fysisk aktivitet än kvinnor, medan kvinnor idkar mera lätt idrott.

Antalet kvinnor inom lednings- och beslutsfattandeuppdrag på idrottsområdet samt i nätverk och arbetsgrupper har ökat under detta decennium. Av kommuneras ledande tjänsteinnehavare inom idrott och motion är 45 % kvinnor. Av styrelsemedlemmar inom idrottsorganisationer är 32 % kvinnor, av ordförande 16 % och av verksamhetsledare 34 %. Könsfördelningen varierar dock stort inom olika idrottsorganisationer. Kvinnors träning och ledning har understötts under de senaste åren genom flera mentorskaps- och utbildningsprojekt samt genom nätverkande och belöning.

Resultaten i rapporten visar att jämställdheten mellan kvinnor och män och dess informationsunderlag har förbättrats under de senaste åren på idrottsområdet. Som stöd för det idrottspolitiska beslutsfattandet och för att skapa förutsättningar för idrott och motion behövs också i fortsättningen könsvis specificerad information. Insamlandet av information ska ske regelbundet och systematiskt. Datainsamlingen ska även utvidgas till att omfatta nya områden, såsom fördelningen av idrottsturer och andra resurser. Med hjälp av den insamlade informationen och systematiskt utnyttjande därav kan man identifiera behoven för de olika könen, följa med förändringen och rikta åtgärder enligt behov separat för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Denna översikt tillhör Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:18.

Idrott och jämställdhet 2017 översikt