Ett gränsöverskridande samarbete lönar sig för det mesta, att jobba ihop med nya människor tenderar att generera nya infallsvinklar, idéer och lösningar som inte annars skulle ha knäckts. Ett sådant samarbete blev På samma linjes samarbete med Folkhälsans projekt Hälsa i mångfald. Tillsammans med projektmedarbetarna ordnades en utbildningsdag angående Inkludering genom idrott riktade till alla som har ett intresse för mångfaldsfrågor. Syftet med utbildningsdagen var att dela med sig av konkreta verktyg på hur man kan arbeta för ett inkluderande förhållningssätt inom idrotten. Förslag på arbetssätt för inkluderande idrott uppfylldes genom att experter inom mångfaldsfrågor föreläste och avrundade med diskussioner i mindre grupper. Utbildningsdagen var även ett lanserings tillfälle för guiden inkluderande idrott, i vilken det exemplifieras metoder för att inkludera genom idrott.

Varför mångfald i verksamheten?

Christian Thiabult, för verksamheten Liikkukkaa!, menar att mångfald i våra föreningar är ett måste med tanke på befolkningstillväxten i västvärlden.

– Vi behöver fler talanger, fler biljettköpare och fler spelare hävdar Thibault.

Admir Lukacevic, grundare för Idrott utan gränser, poängterar hur betydelsefullt idrott kan bli om det används rätt för barn och unga. Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter kan man främja möjligheterna för att barn ska bli sedda och bekräftade.

– Det handlar egentligen inte om själva idrotten, det är så mycket mer runt omkring sporten. Barnen ska lära sig att våga på nya saker, misslyckas, säga nej och skapa sociala relationer förklarar Lukacevic som själv har erfarenhet av att ha flyttat in till en kommun i Sverige där 90% av skoleleverna hade invandrarbakgrund och möjligheterna för idrottsutövning var begränsade.

Hur kan man då helt konkret uppmuntra ett inkluderande förhållningssätt inom idrottsverksamheten?
Guiden Inkluderande idrott (hittar ni här) tar upp exempel på hur ledare, verksamma inom föreningar, förbund och kommuner kan arbeta för detta.

Wow, vilken succé utbildningsdagen blev! Det var fantastiskt att få se hur genuint intresse det fanns för mångfaldsfrågor och hur många olika aktörer i samhället som var på plats. Under utbildningsdagen fanns det representanter från stat, kommun, tredje sektorn, föreningar, politiker och privatföretagare. Det vill säga fina människor som är verksamma inom olika områden, som i sin tur fungerar som rollmodeller för deltagarna i idrottsutövandet. Genom att känna ett samhällsansvar och visa intresse för att utvecklas inom ett inkluderande förhållningssätt kommer vi långt. Det handlar om att dra sitt strå till stacken, den ene klarar sig inte utan den andre.

Skribent: Sonja Rodén, projektkoordinator för På samma linje 

Ett stort tack till Vasabladet och reporter Josefin Torrkulla för nyheterna från evenemanget. Samt Yle Vega Österbotten med redaktör Kati Enkvist för inslaget.