Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) senaste undersökning Hälsa i skolan mår flickor sämre än pojkar. Projektet “På samma linje” startar upp stödverksamhet i form av  systerskap som ska stärka känslan av gemenskap samt ge flickorna ett utrymme att både bli sedda och hörda.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterade nyligen resultat från enkätundersökningen Hälsa i skolan som ger en aktuell bild av ungdomarnas välmående. Största delen av svararna är nöjda med sina liv och dessutom har allt fler unga en god kontakt med sina föräldrar. Däremot är resultaten för flickornas välmående hisnande. 

Undersökningens resultat visar att flickor, till skillnad från pojkar, oftare är missnöjda med sina liv, upplever utmattning och skoltrötthet. Flickor känner sig mer ensamma och erfarar högre förväntningar från omgivningen. Det är tydligt att flickor inte får det stöd de behöver. 

Projektet På samma linje inleder stödverksamhet i form av systerskap, som ska ge flickor möjlighet att hämta kraft från varandra. Systerskapet möjliggör möten där lyssnandet är i centrum mellan ideellt engagerade storasystrar och stödsökande lillasystrar. En lillasyster identifierar sig själv som flicka, är mellan 13-20 år och behöver någon som lyssnar. Vad lillasystrarna vill prata om bestämmer de själva eftersom de är experter på sitt eget liv. 

–  Att bli sedd och hörd är ett av människans grundbehov och endast tillsammans kan vi finnas till för varandra. Genom att få prata om sitt mående med någon som lyssnar, icke-dömande, kan vi avsevärt öka det individuella samt det samhälleliga välmåendet. Det handlar om att finnas till som medmänniska konstaterar projektkoordinator Sonja Rodén som ansvarar för stödverksamheten i projektet.

Systerskapsverksamheten kör igång våren 2020 med en pilotgrupp, där ett begränsat antal systerpar får vara med och testa modellen. Metoden för systerskapet är inspirerad från Tjejzonens (Sverige) storasyster verksamhet.

Syftet med Institutet för hälsa och välfärds enkät är att ge läroanstalter, kommuner och landskap samt på nationell nivå möjligheten att följa upp och utveckla de ungas välmående, hälsa och tjänster. Således är vi alla ansvariga för att flickornas välmående ska tas på allvar. Vill du vara en del av systerskapet? Redan nu kan man göra en intresseanmälan till Sonja Rodén på [email protected]

Mer information: 

Anne Ahlefelt, projektledare

050-3733120, [email protected]

Sonja Rodén, projektkoordinator

050-4682730, [email protected]

Faktaruta

På samma linje-projektet

2-årigt sektoröverskridande samarbetsprojekt mellan ungdoms- och idrottssektorn. Projektet administreras av Finlands Svenska Idrott och Föreningen Luckan rf. samt finansieras av Europeiska Socialfonden, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. 

Arbetar för jämställdhet, inkludering och normmedvetenhet inom idrotts- och ungdomssektorn. @ https://sammalinje.fi