Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Delvis är syftet också att få styrelsen eller arbetsgruppen att diskutera hur en jämställdhets- och likabehandlingsplan kan implementeras i föreningen, arbetsplatsen etc.. 

Tidsåtgång

30-60 minuter

Tillvägagångssätt

Alla i gruppen får dra en roll åt sig och en stund fundera för sig själv vad denna roll innebär. Rollerna hålls hemligt för varandra. Beroende på storleken av gruppen kan det hända att fler har samma roll, men alla tolkar rollen på sitt eget sätt. Styrelsen uppgift är sedan att diskutera implementeringen av jämställdhets- och likabehandlingsplanens implementering i verksamheten/på arbetsplatsen och alla deltar i arbetet utgående från den angivna rollen de fått. Den som dragit ordföranderollen leder diskussionen och har som ansvar att se till att gruppen kommer fram till konkreta handlingar och beslut, som även skrivs upp av någon i gruppen (dessa kan bra användas i jämställdhetsarbetet även efter att uppgiften är slut). De roller som delas ut är:

Den som för ordet (Ordförande) 

Den tysta

Den konservativa

Den pratglada

Den unga kvinnan 

Den äldre mannen 

Den icke-binära (varken man eller kvinna)  

Den med nedsatt hörsel

Den unga idrottaren/föreningsaktiva/representanten

Den som fått ordföranderollen drar igång diskussionen och ser till att den rullar på och att gruppen kommer fram till konkreta handlingar och beslut. De övriga deltagarna deltar utgående från sin roll. Efteråt får alla berätta vilken roll de haft och hur det känns att ha rollen. De övriga kan också gissa vilken roll var och en haft. En gemensam diskussion om vilka roller som kanske finns i den egna styrelsen/arbetsgruppen och hur man kan jobba för att alla faktiskt har samma möjligheter att delta och bli hörda.

  1. Skriv ut rollerna på papperslappar och låt sedan alla dra en egen lapp/roll. Flera kan vid behov ha samma roll. Ge deltagarna en stund att fundera på den roll de fått och vad det kan innebära att ha denna roll. (10 min)
  2. Diskussionen/”styrelsearbetet” sätter igång. Den som fått ordföranderollen drar igång diskussionen och ser till att den rullar på och att gruppen kommer fram till konkreta handlingar och beslut. De övriga deltagarna deltar utgående från sin roll. (20-30 min) 
  3. Gemensam genomgång. Alla får berätta vilken roll de haft och hur det känns att ha rollen. De övriga kan också gissa vilken roll var och en haft. En gemensam diskussion om vilka roller som kanske finns i den egna styrelsen/arbetsgruppen och hur man kan jobba för att alla faktiskt har samma möjligheter att delta och bli hörda. 
  4. De konkreta handlingarna och besluten gällande implementeringen av jämställdhets- och likabehandlingsplanen lönar sig att ta tillvara på och dra nytta av i verksamheten.

Material

Penna och papper, alternativt skriver man ut rollerna på ett papper och klipper ut dem. Deltagarna behöver en gnutta improvisation och förmåga att sätta in sig i någon annans position. Kan vara bra att lite sätta in sig i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för att diskussionen skall rulla på.

Variation i övningen

Man kan byta ut rollerna mot andra ifall man vill synliggöra något speciellt. Man kan också välja ut bara några av dem och tillge flera samma roll. Ifall det inte ännu finns en jämställdhets- och likabehandlingsplan, så kan man diskutera utformningen av en sådan. Även andra teman kan diskuteras, t.ex. om övningen görs flera gånger.