Syftet är att synliggöra könsmärkta texter och bilder.

Material

  • Papper och pennor.
  • Baskunskap om normer och språkets betydelse för ett jämställt och inkluderande uttryckssätt.

Tidsåtgång

45-60 minuter

Tillvägagångssätt

  1. Dela in den stora gruppen i mindre arbetsgrupper.
  2. Varje arbetsgrupp ska granska någon del av verksamhetens officiella material. Detta kan vara sociala medier, en hemsida eller tryckt material. Dela ut ett ansvarsområde till vardera arbetsgrupp.
  3. Låt deltagarna analysera språket och bilderna med åtanke på inkludering och jämställdhet. Skulle bildtexten vara lämpad för bilden oavsett kön på bilden? Hur kunde ord och uttryck korrigeras för att uppnå en könsneutral ton i språket?
  4. Dela resultaten i stor grupp. Be vardera arbetsgrupp ge tre tips på hur verksamheten kunde inkludera flera genom verksamhetens offentliga material.

Variation till övningen

Övningen går även att utföra utgående från motsatt perspektiv.

  1. Be deltagarna hitta på egna exempel på icke-könsneutrala ord och uttryck. Skriv till exempel bild- och marknadsföringstexter utgående ifrån dessa. 
  2. Byt ut pronomen, exempelvis hon och han till hen. Byt även ut alla ”man” mot ”en”. Ändrade texten i sin utformning? Fungerar texten i sin kontext?