Vi erbjuder

Vi erbjuder2019-03-18T09:34:20+03:00

Till läroinrättningar, idrotts- och ungdomsföreningar

  • Utbildningspaket för tränare och ledare
  • Seminarier / föreläsningar / workshop
  • Workshop för föreningsaktiva
  • Workshop för styrelserna

Syftet är att stöda tränare, idrotts- och ungdomsledare i att arbeta så att alla behandlas jämlikt och respektfullt. Ett normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt stärks och de vuxna blir bättre på att känna igen, ingripa och åtgärda diskriminerande beteenden och att motverka sexuella trakasserier och mobbning.

Genom projektet stärks idrottsledarens och tränarens färdigheter i arbetet med jämställdhet och inkludering. Detta stöder ungdomarnas självkänsla och utveckling av en sund självbild samt möjliggör för alla unga att utvecklas lika inom idrotten.

Till ungdomar

Respekt -workshop

Fair Sex -workshop

Syftet är att väcka diskussion angående jämlikhet, normmedvetenhet och respektfullt bemötande bland unga. Ett inkluderande förhållningssätt stärks och de unga blir bättre på att känna igen, ingripa och åtgärda diskriminerande beteenden och att motverka sexuella trakasserier och mobbning.

Till unga kvinnliga idrottare

Storasyster-/Mentorverksamhet

Stödgruppsverksamhet

Syftet är att stärka kvinnliga idrottares ställning och möjligheter att utvecklas inom idrotten. Kamratstöd och mentorverksamhet för unga kvinnliga idrottare ger bättre beredskap att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier inom idrotts- och föreningsfältet. En form av kamratstöd kommer också att erbjudas unga kvinnliga invandrare, bl.a. för att få dem inkluderade i idrottsverksamheten.

På sikt är målet att antalet kvinnliga tränare, lagledare och kvinnliga idrottare med invandrarbakgrund ökar och att de har samma förutsättningar att avancera inom sina respektive idrottsgrenar.

För allmänheten

Seminarier

Workshops

Utbildningspaket

Teman som jämlikhet, normmedvetenhet och respektfullt bemötande är aktuella för alla och metoder, verktyg och utbildningspaket som utvecklats inom projektet kan med fördel spridas även till andra. Vi vill hålla diskussion öppen på möjligast många arenor och sprida kunskapen möjligast brett.