Idrottsföreningar kan förebygga barn och ungas stillasittande med tyngdpunkt i social samhörighet i sin verksamhet

Under de senaste åren har det varit på tapeten att finländska ungdomar har lämnat utanför samhällets kärna dvs. utan jobb och skola. Orsaker till detta är bl.a. bristande ambition bland ungdomarna som delvis hänger samman med dåliga familjeförhållande samt olika utmaningar från grundskolan. Bristande ambition hos ungdomarna leder även till utanförskap på det sociala planet och risken till fysisk inaktivitet och stillasittande ökar (Lindén, C-G., 2011).

År 2008 var det cirka 60 000 unga i åldrarna 15–29 år som hamnade utanför det finländska samhället. De som lämnade utanför samhället hade bara examen från grundstadiet samt inte utfört någon militärtjänstgöring. Det är viktigt att motivera barn och unga under åren i grundskolan. Ge dem möjlighet att delta och testa på olika aktiviteter som samhället och skolorna har att erbjuda utan några högre krav. Dagen då ungdomarna ska välja fortsatt studieinriktning, skulle det vara bra att vuxna som finns i deras närmiljö vill diskutera tillsammans med eleven om vilka möjligheter det finns. Det är även viktigt att  finnas där som stöd och motivera dem att söka vidare till de skolor och inriktningar som ungdomarna känner att de vill testa på. Ungdomar som inte söker vidare efter grundstadiet löper större risk för arbetslöshet i framtiden. Därför är det viktigt att hjälpa ungdomarna att hitta en inriktning som de tycker om och känner en meningsfullhet för dem (Utbildningsstyrelsen 2021).

Utanförskap berör inte enbart jobb och skolan, utan även den sociala delen av livet. Att känna sig delaktig eller höra till en gemenskap är en av de grundläggande förutsättningarna för välbefinnandet. Enligt undersökningar som finländska forskare har gjort kom det fram att ensamheten bland barn och unga har ökar under åren. En lång tidsperiod av ensamhetskänslan ökar risken för den fysiska och psykiska hälsan. Konstant irritation,  ett aggressivt beteende, undvikande att prata om kompisar, närstående eller hobbyer, samt isolering kan vara tecken på att någon känner sig utanför och ensam (Utbildningsstyrelsen 2021).

Utanförskap är komplicerat eftersom det handlar om en individs egna upplevelser om att få vara med och känna sig inkluderad. Därför är det svårt att veta exakt vilka som känner igen sig i detta, vilket gör att risken för att något barn inte blir inkluderat ökar. Orsaker till utanförskap kan vara många men den största faktorn är familje- och boendesituation, samt familjens socioekonomiska bakgrund (Unicef 2020).

Fysisk inaktivitet och stillasittande ökar bland ungdomar i samhället vilket också har en koppling till utanförskap. Detta har även konsekvenser och leder till t.ex. sämre psykisk och social hälsa. I “The Lancet psychiatry” publicerades en forskning där brittiska forskare bl.a. Aaron Kandola, University of London och hans team drog slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan stillasittande i tonåren samt depression i tidig 18-årsåldern. Studien gjordes på ca 4 257 ungdomar som man följde i över 6 års tid.

Resultaten från studien är att mellan 12–16 års ålder minskade den lätta fysiska aktiviteten och ökade stillasittande. Vid 12 års åldern ökade stillasittandet med 7h/dygn och 9h/dygn i 16 årsåldern. Forskarna kom även fram till att varje extra timme av stillasittande vid 12, 14, och 16 år ökade risken att få depressiva sjukdomar vid 18 års ålder med 11,5 %, 8% respektive 10,5% (Wallskär 2020). 

Forskarna menar att det är lätt att motverka depression genom att utföra lätta fysiska aktiviteter så som hushållsarbeten, promenader, trädgårdsarbeten. Detta visar att många ungdomar är stillasittande en stor del av deras vardag och att fysisk inaktivitet och depression har starkt samband med varandra. Forskarna förslag att motverka stillasittande och minska förekomsten av depression är att bl.a. öka lätt fysisk aktivitet i skolor t.ex. att eleverna står på lektioner i stället för att sitta. Även att hitta olika motionsformer som ökar ungdomars fysiska aktivitet på fritiden för att förebygga psykisk ohälsa (Wallskär 2020). 

I en annan undersökning som gjordes av UKKs institutet 2018 kom det även fram att barn och ungdomar är främst fysisk aktiva under veckodagarna än veckosluten och är fysisk aktiva mindre än 2h/dag och att barn och unga tillbringar sin tid mest stillasittandes (Fagerström 2018). 

Så vad kan du och din förening göra för att förebygga utanförskap samt minska stillasittande ungdomar? Här följer några förslag på vad du som ledare kan bidra med för att minska stillasittande och utanförskap, samt skapa trygghet inom din föreningen: 

Inom en förening eller inom ett lag är det viktigt att kunna skapa trivsel och trygghet för alla. Att verksamheten inte enbart fokuserar på prestationer utan även månar om deltagarnas välmående och trivsel. För att skapa “vi-känsla” kan man ordna lättsamma aktiviteter där man inte mäter prestationerna som till exempel olika rekreationsdagar för laget. 

För att motivera barn och unga till övrig träning skulle man kunna inkludera föräldrarna mera i ungdomarnas träningar. Eventuellt uppmuntra föräldrarna att träna tillsammans med sina barn vilket kan motivera barnen till mera träning. 

För att barn och unga ska upprätthålla den fysiska aktivitet under sommar pauserna kan man som ledare diskutera med sina unga vad de skulle vilja göra för slags aktiviteter och därifrån skissa upp ett träningsprogram. Med i träningsprogrammen kan man även ha med olika utmaningar för ungdomarna som de skall ha gjort under sommar pausen. Till exempel x-antal aktiviteter, cykelutmaning, länk och promenad utmaning. 

För att förebygga den fysiska och psykiska hälsan för barn och unga är det oerhört viktigt att vi vuxna kommunicerar och inkluderarar alla. Skapa en så trygg och trivsel miljö för alla åldrar oavsett vilken bakgrund man har. 

Källor:

Fagerström, N., 2018, Forskning: Finländare tillbringar fortfarande största delen av sin vakna tid stilla. Tillgänglig: https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/06/forskning-finlandare-tillbringar-fortfarande-storsta-delen-av-sin-vakna-tid 

Hämtad: 18.6.2021.

Lindén, C-G., 2011, Stor finsk studie av utanförskapet bland ungdom, Tillgänglig: arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2011/article.2011-03-25.8950742390

Hämtad: 18.6.2021.

Unicef, 2020,  Barn i socialt utanförskap halkar efter i samhället, Tillgänglig: https://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap 

Hämtad: 18.6..2021.

Utbildningsstyrelsen, Kamratrelationer, samhörighet och ensamhet, Tillgänglig: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/kamratrelationer-samhorighet-och-ensamhet 

Hämtad: 18.6.2021.

Wallskär, H,.2020, Stillasittande ökar risken för depression hos unga, LMV läkemedelsvärlden oberoende om läkemedel.  Tillgänglig:https://www.lakemedelsvarlden.se/stillasittande-okar-risken-for-depression-hos-unga/ Hämtad: 18.6.2021.

Mitt namn är Linnéa Sandsten och är praktikant på samma linje. Jag studerar mitt tredje år till idrottsinstruktör vid yrkeshögskolan Arcada med inriktning på det hälsofrämjande området.