Vad är Respekt inom idrott?

Respekt inom idrott innebär hänsynsfullt bemötande gentemot varandra.  Idrott skall vara en plats där alla människor känner sig välkomna, trygga och inkluderade. Detta kan alla som är verksamma inom idrotten hjälpa till med, såväl barn som vuxna, motionärer som elitidrottare, tränare som domare, vårdnadshavare som volontärer och publik. 

På alla plan, såsom i skolan och i hemmet, behöver vi respektera varandra. Detta gäller även inom idrottsverksamheten. Idrott ska vara en frizon där utvecklingsmöjligheter finns, glädje sprids och passion delas med varandra. Utan varandra, våra medspelare som motspelare, skulle vi inte ha något som heter idrott.

Diskutera tillsammans med personerna i din idrottsmiljö om respekt inom idrott med följande presentationsmaterial.

Varför behöver vi arbeta för respekt inom idrott?

Kärnan i en framgångsrik idrott är att varje person kan känna glädje för sitt idrottande och upplever en känsla av gemenskap och deltagande i ett större sammanhang. 

Respekt inom idrott är en grundsten som formar idrottens verksamhet till en trygg plats för barn, unga och vuxna. När vi lyckas med att skapa en trygg plats av idrotten skapar vi förutsättningar till att människan hittar idrottsglädje livet ut, från ung till gammal. För att idrotten ska vara hållbar behövs respekt inom idrott.

Vad betyder respekt inom idrott i praktiken?

Tillsammans ska vi peppa varandra och ta hänsyn till varandras olikheter, detta gäller såväl medspelare som motspelare. Respekt inom idrott betyder att ta ansvar för sitt eget beteende, men också att lära sig att respektera våra olikheter. 

Respekt inom idrott accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller förolämpningar på grund av kön, ålder, etnisk ursprung, utseende, sexuell läggning, trosuppfattning eller övrig faktor som kan ligga till grund för diskriminering. Acceptans för olikheter gynnar goda relationer och bidrar till att allt flera vill fortsätta med idrott på lång sikt. 

Vuxna fungerar ofta som förebilder eller rollmodeller för barn och unga. Det betyder att barn tar efter beteenden som vuxna har. Därför är det av särskild relevans att vuxna bemöter andra vuxna, domare, idrottare och barn med respekt. Vi ska inte skrika på domare, ropa när någon gör fel eller tala illa om tränaren.  Vi ska stödja och uppmuntra till rörelse. Vi lär  våra barn att också heja på motståndaren samt skapa en god dialog när vi är av en annan åsikt. 

Respekt inom idrott gäller på idrottens alla verksamhetsområden. Det betyder på träningsarenan, i styrelserummet, i omklädningsrummet, på tävlingsarenan, på åskådarplatsen, i föreningslokalen, på sociala medier och i hemmet.

För att skapa en respektfull miljö behöver begreppet diskuteras med med våra medlemmar.