Övning

Inkluderingsbingo

Kolla med normkritiska glasögon om ert utrymme (föreningsstuga, förbundskansli, läroinrättning) eller verksamhetsmiljö är inkluderande. Material Papper och pennor eller telefoner. Tidsåtgång 20 minuter - 1 timme Tillvägagångssätt Skriv ut en tabell på t.ex. Word programmet enligt vald tabellstorlek (t.ex. 3x3, 4x4). Lägg i tabellrutorna valda påståenden. Ju mer rutor, desto längre tar bingon. Dela in er i smågrupper och ge varje grupp en bingo lapp och penna. Låt [...]

2020-01-13T14:15:25+02:00januari 10th, 2020|Övning|

Hela havet stormar med en twist

Denna övning kan göras med mindre barn, t.ex. istället för övningen Är alla på samma linje? Syftet är att få deltagarna börja tänka på att alla inte har samma förutsättningar i samhället. Deltagarna får uppleva orättvisa och komma åt känslor kopplade till orättvisor. Material Stolar och musikspelare. Om deltagare använder rullstol markeras platserna på golvet. Om deltagare har hörselnedsättning byts musiken ut till en lampa som tänds och släcks. Tidsåtgång [...]

2020-01-10T14:44:17+02:00januari 10th, 2020|Övning|

Gissa föreningsmedlemmen!

Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer. Material Bilder på människor. Tänk på mångfald (ålder, etnicitet, kön, hudfärg etc.). Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda en triangel. Tidsåtgång 30 minuter Tillvägagångssätt Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar föreningen. I toppen är de [...]

2020-01-10T14:38:18+02:00januari 10th, 2020|Övning|

Är alla på samma linje?

Med denna övning vill man syn Att få syn på normer och hur de är kopplade till orättvisor. Genom metoden synliggörs fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Material Printa ut rollkorten nedan till varje deltagare. Printa ut listan på påståenden att läsa. Tidsåtgång 30-45 minuter Tillvägagångssätt Deltagarna tilldelas varsitt rollkort. Det är viktigt att deltagarna [...]

2020-01-09T13:36:13+02:00januari 9th, 2020|Övning|

Samhällsstegen

Denna övning ger oss mer insikter och kunskap kring hur vi kategoriseras, hur det ger olika möjligheter till inflytande i samhället och makt att påverka sitt eget liv, samt hur olika maktstrukturer samverkar. Material Papper, pennor, bilder på personer Tillvägagångssätt Be deltagarna brainstorma kring ordet makt. Lägg gärna till några viktiga poänger om de inte kommer upp, som att makt kan handla om vem som anses normal, vem som får [...]

2020-01-09T13:22:24+02:00januari 9th, 2020|Övning|

En manlig man

I denna övning är tanken att förmedla kunskaper om genus behöver göras på sätt så deltagare känner sig berörda. Denna metod fokuserar särskilt på män och maskulinitet. Material Penna, tavla med papper Tillvägagångssätt Skriv upp ”vanlig man” i mitten på tavlan. Fråga deltagarna: Vad skulle hundra slumpvis utvalda personer på stan säga utmärker en vanlig man (utseende, egenskaper, jobb etc)? Tydliggör att det handlar om föreställningar i samhället i stort [...]

2020-01-09T13:14:48+02:00januari 9th, 2020|Övning|

Styrelsearbetet

Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Delvis är syftet också att få styrelsen eller arbetsgruppen att diskutera hur en jämställdhets- och likabehandlingsplan kan implementeras i föreningen, arbetsplatsen etc..  Tidsåtgång 30-60 minuter Tillvägagångssätt Alla i gruppen får [...]

2020-01-09T13:09:22+02:00januari 9th, 2020|Övning|

Text- och bildanalys

Denna övnings syfte är att synliggöra könsmärkt språk och bilder. Material Papper, pennor (kunskap om normer och hur språket kan påverka jämställdheten). Tidsåtgång 45-60 minuter Tillvägagångssätt Be deltagarna i grupperna att granska varsin del av föreningens/verksamhetens “officiella” material, t.ex. Sociala medier, hemsidan och föreningens tidning. Be dem kritiskt granska om språket och bilderna är könsmärkta. Skulle en bildtext passa oavsett kön? Hur skulle man kunna ändra ord och [...]

2020-01-09T12:59:39+02:00januari 9th, 2020|Övning|

Teflontest

Metodens syfte är att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar andra genom att de utgör gränserna för hur vi förväntas vara. Normer hänger ihop med orättvisor och fördelar makt mellan människor och kan leda till diskriminering.  Tanken är att bli medveten om sin egen position till normerna och få insikter om vad normer innebär och bli medveten om att min själv inte råkar [...]

2020-01-09T12:50:25+02:00januari 9th, 2020|Övning|