På samma linje

– respekt inom idrott- och ungdomsverksamhet

EU-projektet På samma linje är ett samarbete mellan ungdoms- och idrottssektorn i Svenskfinland. Projektets genomförare är Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.

Vi stöder kompetenshöjning bland instruktörer, ledare och tränare genom att öka kunnandet om jämlikhet, normmedvetenhet och likabehandling. Vi vill förstärka ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra inom idrotts- och ungdomssektorn. Avsikten med åtgärderna är att motverka diskriminering och mobbning på fältet.

Våra arbetsmetoder utgår från två helheter: utbildning och stöd. Utbildningar riktar sig till aktiva inom idrotts- och ungdomsfältet samt idrottsinriktade läroinrättningar. Stöd erbjuds till idrottsföreningar och idrottande unga kvinnor. Här hittar du mer om hur vi arbetar: Vi erbjuder

Projektet finansierades av Europeiska socialfondens åtgärdshelhet för Kunnande genom att engagera. Organisationernas privata självfinansieringsandelar understödde av Svenska Kulturfonden och stiftelsen Tre Smeder som riktade bidrag. Projektet pågick under tiden 12/2018-2/2021.

Projektgenomförare

Föreningen Luckan r.f. är ett informations- och kulturcenter, vars syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland. Totalt finns det tolv Luckor runt om i Finland. Luckan bedriver kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet, samt informationsförmedling och svensk service med beaktande av grupper med särskilda behov. Luckans mål är att informera om tjänster och service på svenska i Finland, stödja finlandssvensk kultur, integration, liksom driva utvecklingsprojekt för samhället.

Finlands Svenska Idrott r.f. är en idrotts- och motionsfrämjande takorganisation, som ska stödja och främja idrott och fysisk fostran på svenska i Finland. Förbundet har tio medlemmar, varav fem är grenförbund, tre idrottsdistrikt samt två specialförbund. FSI:s mål är att inspirera barn och unga att röra på sig, bygga upp ett livslångt intresse för idrott och skapa en miljö där våra idrottare har möjlighet att utvecklas och nå sina mål.